တတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

Picture1 Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 Picture7 Picture8 Picture9 Picture10 Picture11 Picture12