ပထမႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁၂/၂၀၁၆)

အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

 

Picture1 Picture2 Picture10 Picture9 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 Picture7 Picture8  Picture11