ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း ၀င္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ ခံုအမွတ္စာရင္း

Pg-01 Pg-02 Pg-03 Pg-04 Pg-05 Pg-06 Pg-07 Pg-08 Pg-09 Pg-10 Pg-11 Pg-12 Pg-13 Pg-14 Pg-15