၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္

သြားတုလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ဒီပလိုမာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၀)

ႏွင့္

သြားက်န္းမာေရးသူနာျပဳ ဒီပလိုမာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂)

သစ္လြင္သင္တန္းသား/သူမ်ားအား

ၾကိဳဆုိပြဲ

Picture1 Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 Picture7 Picture8 Picture9 Picture10 Picture11