သြားတုလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဒီပလိုမာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၉) (၁၂/၂၀၁၅)

အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

Picture1 Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 Picture7