ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)၊ ရန္ကုန္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာ

ေဒါက္တာေဌးေဌး၀င္း (ကထိက/ဌာနမွဴး-ေရာဂါေဗဒဌာန) အား

ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ပြဲ

Picture12 Picture13 Picture14 Picture15 Picture16 Picture17