ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ မေမအိစံ အား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပဲြအခမ္းအနား

 

Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 Picture7