၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူ ၀န္ထမ္းသားသမီးမ်ားအား  ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနား

Picture15 Picture16 Picture17 Picture18 Picture19 Picture20 Picture21 Picture22 Picture23 Picture24