ဧည့္ပါေမာကၡ Prof. Motoyuki Sugai ၏ ေဟာေျပာပြဲ ( December 2, 2015 )

သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးပညာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ျပန္႔ပြားေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္္ငံ၊ Hiroshima University မွ ဧည့္ပါေမာကၡ Prof. Motoyuki Sugai သည္ (၂.၁၂.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီတြင္ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ ‘ေဌး’ ခန္းမ၌ “The global spread of healthcare-associated antibiotic resistant bacteria” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ ေဟာေျပာခဲ့ရာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းသား/သူမ်ား၊ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

read more »

သြားတုလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ဒီပလုိမာသင္တန္္း၀င္ခြင့္ ( November 25, 2015 )

သြားတုလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ဒီပလိုမာသင္တန္း၀င္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ရသူမ်ား၏ ခံုအမွတ္စာရင္း

read more »

ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲ ( November 25, 2015 )

သြားဘက္ဆုိ္င္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္ ဗုဒၶဘာသာအသင္းမိသားစု (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲ (၂၅.၁၁.၂၁၀၅) (ဗုဒၶဟူးေန႔)  

read more »

ဂ်ပန္ႏုိင္္ငံ၊ Okayama University မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ Dr. KOKI KANI ၏ေဟာေျပာပြဲ ( November 25, 2015 )

သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးပညာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ျပန္႔ပြားေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္္ငံ၊ Okayama University မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ Dr. KOKI KANI သည္ (၂၄.၁၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီတြင္ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ ‘ေဌး’ ခန္းမ၌ “New Manufacturing Method: Pure titanium denture base”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ ေဟာေျပာခဲ့ရာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းသား/သူမ်ား၊ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္….

read more »

PG Results ( November 24, 2015 )

  PG Results      

read more »

Post Graduate Written Results ( November 5, 2015 )

IADR Myanmar Section Activity ( November 2, 2015 )

IADR Myanmar Section မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ CDE Program ေဟာေျပာပြဲကုိ ၃၀.၁၀.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၃၀)နာရီ က သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ “ေဌး” ခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသုိလ္-ရန္ကုန္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေနစုိးေမာင္ က Introduction to Research Methology ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းသား/သူမ်ား၊ အလုပ္သင္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ IADR Myanmar Section အဖြဲ႕၀င္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၀၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း…    

read more »

ပထမႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁၂/၂၀၁၄) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( October 20, 2015 )

သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ ပထမႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁၂/၂၀၁၄) သင္တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

read more »

ဒုတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၅) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( October 20, 2015 )

သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ ဒုတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၅) သင္တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

read more »

တတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၅) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( October 20, 2015 )

သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ တတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၅) သင္တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

read more »