တတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( September 29, 2017 )

တတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

read more »

Wire Bending Competition ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ ( September 28, 2017 )

Wire Bending Competition ဆုရရွိသူမ်ားအားဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္

read more »

ORTHOGNATHIC SURGERY MODULE (I) ( September 25, 2017 )

ORTHOGNATHIC  SURGERY  MODULE (I)

read more »

စတုတၳႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( September 22, 2017 )

စတုတၳႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

read more »

Bulletin (Vol.1, No.6) September, 2017 ( September 22, 2017 )

Bulletin (Vol.1, No.6)                                                                                                                                              September, 2017 Bulletin (September, October, 2017)

read more »

ဒုတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( September 21, 2017 )

ဒုတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

read more »

ပထမႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁၂/၂၀၁၆) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( September 21, 2017 )

ပထမႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁၂/၂၀၁၆) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ    

read more »

ကာရာအုိေကသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇) ( September 18, 2017 )

ကာရာအုိေကသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇)  

read more »

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလား-ၾကက္ေတာင္ရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇) ( September 15, 2017 )

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလား-ၾကက္ေတာင္ရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇)

read more »

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလား စားပြဲတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇) ( September 11, 2017 )

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလား စားပြဲတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇)

read more »