သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား
  UDM Yangon         January 02, 2020

သွားတုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဒီပလိုမာ (၂) နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၁) နှင့် သွားကျန်းမာရေးသူနာပြုဒီပလိုမာ (၂) နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား