မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်မှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်
  UDM Yangon         February 13, 2020         739

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်မှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်