အမှတ်စဉ် (၂၀) သွားတုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု ဒီပလိုမာသင်တန်းနှင့် အမှတ်စဉ် (၂) သွားကျန်းမာရေးသူနာပြုဒီပလိုမာသင်တန်း အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ
  UDM Yangon         February 28, 2020         799

အမှတ်စဉ် (၂၀) သွားတုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု ဒီပလိုမာသင်တန်းနှင့် အမှတ်စဉ် (၂) သွားကျန်းမာရေးသူနာပြုဒီပလိုမာသင်တန်း အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ