မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်း (ဗဟို)မှ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ပစ္စည်းများလှူဒါန်း
  UDM Yangon         June 12, 2020

မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်း (ဗဟို)မှ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ပစ္စည်းများလှူဒါန်း