၂၀၂၀ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သူ ဝန်ထမ်းသားသမီးများအား ချီးမြှင့်ငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား
  UDM Yangon         August 25, 2020