သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်-ရန်ကုန်၊ နောက်ဆုံးနှစ် ဘီဒီအက်စ် သင်တန်း (ဘွဲ့ကြို) ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
  UDM Yangon         December 31, 2021         147