တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
  UDM Yangon         August 03, 2022

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းသုံးပစ္စည်း၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်သုံးစက်ပစ္စည်း၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း