၂၀၂၃ ခုနှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်‌ ရေးဖြေ ‌ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
  UDM Yangon         September 15, 2022         550

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်‌ ရေးဖြေ  ‌ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း