ပထမနှစ်ဘီဒီအက်စ် (၅/၂၀၂၂) သင်တန်း အာစရိယပူဇော်ပွဲ
  UDM Yangon         December 14, 2022         390

ပထမနှစ်ဘီဒီအက်စ် (၅/၂၀၂၂) သင်တန်းအာစရိယပူဇော်ပွဲ