စတုတ္ထနှစ်ဘီဒီအက်စ် (၁/၂၀၂၃) သင်တန်း အာစရိယပူဇော်ပွဲ
  UDM Yangon         September 11, 2023         308

စတုတ္ထနှစ်ဘီဒီအက်စ် (၁/၂၀၂၃) သင်တန်း အာစရိယပူဇော်ပွဲ