သွားတုလုပ်ငန်းကျွင်းကျင်းမှု ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၀) (၁၂၂၀၁၇) အာစရိယပူဇော်ပွဲ
  yangon         October 12, 2018         638