၂၀၁၉-ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
  yangon         October 12, 2018

၂၀၁၉-ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးလက်တွေ့ပါရဂူဘွဲ့လွန်သင်တန်း

သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာမဟာသိပ္ပံသင်တန်း

အထွေထွေသွားရောဂါကုဒီပလိုမာသင်တန်း

လူဦးရေလျာထားချက်စာရင်း

လျာထားဦးရေးစာရင်း