တက္ကသိုလ်များ သုတေသနညီလာခံ အ ကောင်းဆုံး စာတမ်းဆု (ဒုတိယဆု)
  UDMY         June 07, 2019

တက္ကသိုလ်များ သုတေသနညီလာခံ (Myanmar University Research Conference) Dr. Su Yee Mon Hlaing အ ကောင်းဆုံး စာတမ်းဆု (ဒုတိယဆု)