၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သူ ဝန်ထမ်းသားသမီးများ ချီးမြှင့်ငွေ ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား
  UDMY         June 21, 2019