သွားတုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဒီပလိုမာ (Diploma in Dental Technology) (၂)နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၁) ဝင်ခွင့် လူတွေ့/နှုတ်ဖြေ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
  UDM Yangon         December 06, 2019         521