သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်-ရန်ကုန် ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
  UDM Yangon         April 08, 2022         1653

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲဖြင့်အောင်မြင်ပြီး

သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်-ရန်ကုန် ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း