တတိယနှစ်ဘီဒီအက်စ် (၁/၂၀၂၀) သင်တန်း အာစရိယပူဇော်ပွဲ
  UDM Yangon         August 31, 2022         362

တတိယနှစ်ဘီဒီအက်စ် (၁/၂၀၂၀) သင်တန်း အာစရိယပူဇော်ပွဲ