စတုတ္ထနှစ်ဘီဒီအက်စ် (၁/၂၀၂၀) အာစရိယပူဇော်ပွဲ
  UDM Yangon         September 01, 2022         303

စတုတ္ထနှစ်ဘီဒီအက်စ် (၁/၂၀၂၀) အာစရိယပူဇော်ပွဲ