၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
  UDM Yangon         June 23, 2023         520

၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း