သွားတုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဒီပလိုမာ (၁/၂၀၂၃) သင်တန်း အာစရိယပူဇော်ပွဲ
  UDM Yangon         September 11, 2023         132

သွားတုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဒီပလိုမာ (၁/၂၀၂၃) သင်တန်း အာစရိယပူဇော်ပွဲ