၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ ဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဦးစားပေးဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအနက် ပထမအကြိမ် ဝင်ခွင့်လူတွေ့နှုတ်မေးစာမေးပွဲသို့ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
  UDM Yangon         September 14, 2023         261

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ ဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဦးစားပေးဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအနက် ပထမအကြိမ် ဝင်ခွင့်လူတွေ့နှုတ်မေးစာမေးပွဲသို့ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း