၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း
  UDM Yangon         September 19, 2023         898
၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း