၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် လူတွေ့/နှုတ်ဖြေ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
  UDM Yangon         October 19, 2023         413

၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် လူတွေ့/နှုတ်ဖြေ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း