အာခေါင်ကွဲ၊နှုတ်ခမ်းကွဲ လူနာများအား အစားအစာနှင့်ရိက္ခာထောက်ပံ့ကူညီခြင်း
  UDM Yangon         February 20, 2024         126

အာခေါင်ကွဲ၊နှုတ်ခမ်းကွဲ လူနာများအား အစားအစာနှင့်ရိက္ခာထောက်ပံ့ကူညီခြင်း