ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း (စာရင်းကိုင်-၁) ရုံးအုပ် (ငွေစာရင်းဌာန) အား ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ပွဲ
  UDM Yangon         July 18, 2019         517